เงินกู้ 4 แสนล้านบาท


โครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้แผนงาน 3.2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชน

โครงการเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

โครงการเงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานที่ 3.2

โครงการเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท จัดสรรลงจังหวัด

ตัวอย่างเอกสารโครงการ

  1. โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน
  2. โครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
  3. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ และแหล่งนันทนาการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  4. โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น
  5. โครงการเสริมสร้างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
  6. โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้