เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐


เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗-๑๐ เนื้อที่ ๑,๒๕๐ ไร่ โครงการรักน้ำ รักษ์ป่า เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔