ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ผลผลิตพื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

1.1 กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า
1.2 กิจกรรมมหลักจัดการที่ดินป่าไม้
1.3 กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1.4 กิจกรรมหลักฟื้นฟูป่าไม้
1.5 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้
1.6 กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้
1.7 กิจกรรมหลักบริการงานป่าไม้

2. ผลผลิตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ

2.1 กิจกรรมหลักอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

1. โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.1 กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
1.2 กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูและทรัพยากรธรรมชาติ
1.3 กิจกรรมหลักส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชน
1.4 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1.5 กิจกรรมหลักปรับปรุงเครื่องมือ และกลไกลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1.6 กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
1.7 กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

2. โครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

2.1 กิจกรรมหลักการจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่