ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

(แบบ ง. 241)

  • กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (งบดำเนินงาน)
  • กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต (งบดำเนินงาน)
  • กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ (งบดำเนินงาน)
  • กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ (งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์))
  • กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (งบดำเนินงาน)
  • กิจกรรมหลักส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (งบดำเนินงาน)
  • กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้)
  • กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (งบเงินอุดหนุน)