การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน


ทส ๑๖๒๒.๑/๕๕๑๗ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔