เจ้าหน้าที่หน้วยป้องกันและพัฒนาป่าไมเขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาสะบัด บ้านน้ำตก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน้วยป้องกันและพัฒนาป่าไมเขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.1 (คลองสะตอ) ได้ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาสะบัด บ้านน้ำตก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 184-1-34 ไร่ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้