การจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกหมวดรายจ่าย)

เดือน มกราคม 2564 (คลิกดาวโหลด)
เดือน  ธันวาคม 2563 (คลิกดาวโหลด)
เดือน  พฤศจิกายน 2563 (คลิกดาวโหลด)
เดือน  ตุลาคม 2563 (คลิกดาวโหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกหมวดรายจ่าย)

เดือน  กันยายน 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  สิงหาคม 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กรกฎาคม 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มิถุนายน 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  พฤษภาคม 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  เมษายน 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มีนาคม 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กุมภาพันธ์ 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มกราคม 2563 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  ธันวาคม 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  พฤศจิกายน 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  ตุลาคม 2562 (คลิกดาวโหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แยกหมวดรายจ่าย)

เดือน  ตุลาคม 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  พฤศจิกายน  2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  ธันวาคม  2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มกราคม 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มีนาคม 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  เมษายน 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  พฤษภาคม 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มิถุนายน 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กรกฎาคม 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  สิงหาคม 2562 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กันยายน 2562 (คลิกดาวโหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แยกหมวดรายจ่าย)

เดือน  ตุลาคม 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  พฤศจิกายน  2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  ธันวาคม  2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มกราคม 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มีนาคม 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  เมษายน 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  พฤษภาคม 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มิถุนายน 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กรกฎาคม 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  สิงหาคม 2561 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กันยายน 2561 (คลิกดาวโหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แยกหมวดรายจ่าย)

เดือน  พฤศจิกายน  2559 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  ธันวาคม  2559 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มกราคม 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กุมภาพันธ์ 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มีนาคม 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  เมษายน 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  พฤษภาคม 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  มิถุนายน 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กรกฎาคม 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  สิงหาคม 2560 (คลิกดาวโหลด)

เดือน  กันยายน 2560 (คลิกดาวโหลด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แยกหมวดรายจ่าย)

เดือน มิถุนายน 2559 (คลิกดาวโหลด)

เดือน กรกฎาคม 2559 (คลิกดาวโหลด)

เดือน สิงหาคม 2559 (คลิกดาวโหลด) เพิ่มเติม

เดือน กันยายน 2559 (คลิกดาวโหลด)

……..