ส่วนอำนวยการ


นายวิชาติ  ใจสมิง

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

      ๑.) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของสำนัก

      ๒.) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก

      ๓.) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสารของสำนัก

      ๔.) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนัก

      ๕.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย ๔ ฝ่าย ๑ ศูนย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

    ๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป

             (๑) ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนัก

             (๒) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

    ๑.๒ ฝ่ายการเงินและบัญชี

            (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนัก

            (๒) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

   ๑.๓ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

           (๑) วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนัก

           (๒) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้

           (๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๔ ฝ่ายสารสนเทศ

(๑) วางแผน จัดระบบการสำรวจ และประสานการจัดเก็บข้อมูลของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้

(๒) ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประเสถียรภาพปละประสิทธิภาพ

(๓) ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๕ ศูนย์บริการประชาชน

(๑) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน ให้สามารถสอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

(๒) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับถารกิจของกรมป่าไม้ และประสานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน

(๓) ดำเนินการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริการในทุกช่องทาง ให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย