ส่วนอำนวยการ


นายชัยวัฒน์  พุ่มพวง

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

1.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคดนดลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
2.ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งบดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
3.ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก
4.วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ และติดตามประเงินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๙ ขอสำนักและส่วน ตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา
2 ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนักและส่วน
3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ
2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย
3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนคุมพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การคบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก
2 ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.4 ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก
2 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้
3 ประสารการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย