ศูนย์ป่าไม้พะเยา


นายชโลธร  ชุมภูกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พะเยา

 

ศูนย์ป่าไม้พะเยา มีอำนาจหน้าที่

           ๑) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะการกำหนด และทบทวนสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

           ๒) จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ (จังหวัด กระทรวง และระดับชาติ)

           ๓) เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการปฏิบัติภารกิจด้านป่าไม้ ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และจัดทำรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด

           ๔) ดำเนินการและประสานดำเนินการตามกำหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

           ๕) ดำเนินการและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

           ๖) สนับสนุนการสำรวจ ศึกษา วิจัยของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมป่าไม้ และจัดทำฐานข้อมูลป่าไม้ระดับจังหวัด

           ๗) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน

           ๘) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ป่าไม้พะเยา  ประกอบด้วย  ๒  ฝ่าย  ดังนี้

           ๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                ๑.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี งานบุคล การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

         ๑.๒ จำทำแผน ใช้จ่ายงบประมาณของ ควบคุมและติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลปฎิบัติงานแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

                ๑.๓ ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองที่ได้รับมอบหมาย

          ๒) ฝ่ายจัดการด้านป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

               ๒.๑ จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการด้านป่าไม้ในพื้นที่ จังหวัด และจัดทำแผนป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดจำแนกเป็นรายอำเภอ

               ๒.๒ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและประสานการการปฎิบัติภารกิจด้านป่าไม้ทั้งการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้จัดทำงายงานผลการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด

                      ๒.๓ สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การฟื้นฟูป่า การส่งเสริมปลูกไม้เศฐกิจ การจัดการป่าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการจัดการที่ดินป่าไม้

               ๒.๔ ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและการให้บริการด้านป่าไม้และการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามหลักวิชาการ กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

               ๒.๕ ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย