ส่วนจัดการป่าชุมชน


นายชัยวัฒน์  พุ่มพวง

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

ส่วนจัดการป่าชุมชน มีอำนาจหน้าที่

       ๑.) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน

       ๒.) ส่งเสริมให้องค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

       ๓.) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน

       ๔.) สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน

       ๕.) สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่

       ๖.) ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น

       ๗.) สนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

       ๘.) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอมหมาย

   ส่วนจัดการป่าชุมชน ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

   ๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป

           (๑) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน

           (๒) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก

           (๓) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

   ๑.๒ ฝ่ายสงเสริมการจัดการป่าชุมชน

           (๑) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทาง   ของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           (๒) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           (๓) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน

           (๔) ปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538  พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น

           (๕) ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           (๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

   ๑.๓ ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

           (๑) ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน

           (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาป่าไม้ในเมืองอย่างยั่งยืน

           (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน

           (๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย