ส่วนวิชาการและกฎหมาย


นายชัยวัฒน์  พุ่มพวง

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย

ส่วนวิชาการและกฏหมาย มีหน้าที่ รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาวิชาการและการจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนวิทยาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
2. สนับสนุน ประสานและส่งเสริมหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หรือสถานีหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
3. เผยแพร่กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดหรือให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะในการดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นทีเกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในเป็น 3 ฝ่ายดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
1.2 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     2. ฝ่ายวิชาการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการป่าไม้
2.2 ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยในภาพรวมของประเทศและของกรมป่าไม้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.3 ศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิจัย ฝึกอบรมและบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้
2.4 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

     3. ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 ดำเนินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.3 ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้
3.4 ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเยวกับคดีการติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย