แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 มกราคม 2564


19/1/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ สวนป่ากิ่วทัพยั้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)