แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 21 พฤษภาคม 2563


เปิดศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็นตัวแทนกรมป่าไม้รับมอบพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]