แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2563


“ป่าไม้” ร่วมจัดนิทรรศการ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2563

      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้ร่วมจัดนิทรรศการในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2563 เป็นวันแรกของการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่26 มกราคม ๒๕6๓ ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ […]