โครงสร้างศูนย์ป่าไม้เชียงราย


อำนาจหน้าที่

๑.ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งประสานการดำเนินการเกี่ยวกันการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ในขอบเขตท้องที่อำเภอที่รับผิดชอบ

๒.ดำเนินการและประสานการดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การจัดการที่ดินป่าไม้ และโครงการอันเนื่องมาจากพระชารดำริด้านป่าไม้ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าของประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ

๓.เป็นหน่วยงานบริการเกี่ยวกันการยื่นคำขอ การแจ้งความประสงค์ การจดทะเบียน และอื่นๆ ในการขอรับอนุญาตด้านป่าไม้ การขอบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การประสาน การจัดการเรื่องร้องเรียน

๔.ดำเนินการจัดรายงานแผนและผลการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบ

๕.ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ประกอบด้วย ๓ งานดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.๑ ดำเนินการจัดทำรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

              ๑.๒ ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมป่าไม้

๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานป้องกันและจัดการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 ๒.๑ ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้

๒.๒ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองแนวเขตป่า การระวังชี้แนวเขตป่าตลอดจนร่วมพิจารณา และตรวจสอบเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานส่งเสริมและพัฒนาการป้าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

๓.๑ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน ประชาชน และพื้นที่ของรัฐถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมการปลูกป่าทุกรูปแบบ และดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓.๒ รับคำขอ ร่วมตรวจสอบ การรับรองการป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อหน่วยป้องกันและพัฒนาศูนย์ป่าไม้เชียงราย

๑. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จัน ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.แม่จัน

    หัวหน้าหน่วย นายสุภาพ  วงศ์ดวง   เบอร์โทร.0833191147

๒. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทิง ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เทิง

หัวหน้าหน่วย นายโชคชัย  ศรล้อม    เบอร์โทร.0927466802

๓. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงป่าเป้า ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เวียงป่าเป้า

    หัวหน้าหน่วย นายคงศักดิ์  สร้อยเสนา  เบอร์โทร.0813661821

๔. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เชียงของ อ.เชียงแสน

   หัวหน้าหน่วย นายไกรวุฒิ  วรรณคำ  เบอร์โทร.0894498941

๕. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว

  หัวหน้าหน่วย นายธนากร  แก้วหน่อ เบอร์โทร.0812895371

๖. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สาย ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง

หัวหน้าหน่วย  นาย นายสมพงษ์  ฐิติโชติ  เบอร์โทร.0819506631

๗. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สรวย ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.แม่สรวย

หัวหน้าหน่วย  นาย ฐานันดร  หอมนาน  เบอร์โทร.0857099975

๘. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พญาเม็งราย ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.พญาเม็งราย อ.เวียงชัย

หัวหน้าหน่วย  นาย เสกสรรค์  สุนทรนาค  เบอร์โทร.0898353470

๙. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงแก่น ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เวียงแก่น อ.ขุนตาล

หัวหน้าหน่วย  นายเสือ  ปรุงธัญญพฤกษ์ เบอร์โทร.0818817275

๑๐. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ป่าแดด ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.ป่าแดด อ.พาน

หัวหน้าหน่วย นายธนศักดิ์  วิศษฐ์ผล  เบอร์โทร.0898786482

๑๑. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงเชียงรุ้ง ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.เวียงเชียงรุ้ง

หัวหน้าหน่วย นาย ชิตพล  ศรีจันทร์  เบอร์โทร.