มาตรา ๙(๓)


มาตรา ๙(๓) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำของปีที่ดำเนินการ

รหัสเอกสาร  เรื่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9(3)-59-001 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9(3)-59-002 แผนกลยุทธ์กรมป่าไม้และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒
9(3)-59-003 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘)
9(3)-59-004 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
9(3)-59-005 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-ธันวาคม ๒๕๕๘)
9(3)-59-006 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-มกราคม ๒๕๕๙)
9(3)-59-007 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
9(3)-59-008 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙)
9(3)-59-009 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-เมษายน ๒๕๕๙)
9(3)-59-010 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-พฤษภาคม ๒๕๕๙)
9(3)-59-011 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙)
9(3)-59-012 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๕๙)
9(3)-59-013 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙)
9(3)-59-014 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9(3)-59-001 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9(3)-59-002 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9(3)-59-003 ขอโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9(3)-59-004 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9(3)-59-005 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9(3)-59-006 สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙