มาตรา ๗(๒)


มาตรา ๗(๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 รหัสเอกสาร หน่วยงาน
 7(2)-001 สำนักบริหารกลาง
 7(2)-002 สำนักแผนงานและสารสนเทศ
 7(2)-003 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 7(2)-004 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 7(2)-005 สำนักจัดการป่าชุมชน
 7(2)-006 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 7(2)-007 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 7(2)-008 สำนักการอนุญาต
 7(2)-009 สำนักกฎหมาย
 7(2)-010 สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 7(2)-011 สำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ
 7(2)-012 สำนักรับรองการป่าไม้
 7(2)-013 สำนักด่านป่าไม้
 7(2)-014 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 7(2)-015 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 7(2)-016 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
 7(2)-017 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)
 7(2)-018 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
 7(2)-019 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
 7(2)-020 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
 7(2)-021 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
 7(2)-022 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น)
 7(2)-023 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)
 7(2)-024 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี)
 7(2)-025 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)
 7(2)-026 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
 7(2)-027 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
 7(2)-028 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)
 7(2)-029 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
 7(2)-030 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแพร่
 7(2)-031 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขานครสวรรค์
 7(2)-032 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก
 7(2)-033 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม
 7(2)-034 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
 7(2)-035 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
 7(2)-036 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี
 7(2)-037 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
 7(2)-038 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส
 อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙