ติดต่อขอรับกล้าไม้


                    ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้
1.  ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2.  ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3.  ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
4.  ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปี
หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน
สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ
1,500  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ
พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
5.  ศาสนสถาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนทั่วไป  ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน  10,000  ต้น/ปี
แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์
   เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้
ได้มากกว่ารายละ
10,000  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

—————————————————————————————————————————————————————
หลักฐานการขอรับกล้าไม้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.  ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

—————————————————————————————————————————————————————

การพิจารณา
1.  หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้
ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน
หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน
โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ
 จำนวนผู้ยื่นโครงการ  ปริมาณกล้าไม้ที่มี  และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก
—————————————————————————————————————————————————————

จำนวนกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด

สถานที่ติดต่อ ขอรับกล้าไม้

– สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
หัวหน้าสถานีเพาะชำ นายธนศักดิ์  วิดิษฐผล
123 หมู่ 5 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-779214   , 081-9506631

– สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
หัวหน้าสถานีเพาะชำ นายถวิล  จันธิยศ
หมู่ 5 ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.พะเยา
โทรศัพท์ 086-9360146

– สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
หัวหน้าสถานีเพาะชำ นายพนัส  เชื้อสะอาด
หมู่ 3 ต.แม่เจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 095-6981921