ไม่มีหมวดหมู่


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป้และหมอกควัน (ส่วนหน้า)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควันขนาดเล็ก ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเ […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง ๓๐๐ กิโลเมตร ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๑ (เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง ๓๐๐ กิโลเมตร ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๑ (เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๑ (เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง ๒๒๐ กิโลเมตร ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๑ (เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่), ผอ.ศปม.ชม., หน.นปพ.แม่ริม, จนท.กรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆเป็นผู้ให้การต้อนรับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ กองอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ริม) (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง)

นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่), ผอ.ศปม.ชม., หน.นปพ.แม่ริม, จนท.กรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นๆเป็นผู้ให้การต้อนรับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากร […]


สำนักจัดการทรัพยากรป้าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ต้อนรับนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป้าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันนี้ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์) อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธ […]