ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๑ (เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๑ (เชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ของ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยหล่อ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ของ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดอยหล่อ ตำบลสบเตี๊ยะ อำอจอมทอง จังหวัดเขียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป้และหมอกควัน (ส่วนหน้า)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควันขนาดเล็ก ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเ […]