ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเช […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่จังหวัดเช […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขุนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สายปฏิบัติงานที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขุนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สา […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขุนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สายปฏิบัติงานที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขุนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สา […]