คู่มือประชาชน


การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้

การออกใบอนุญาตให้น าไม้หวงห้ามฯ ที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร (กรณียังไม่ได้ท าการรื้อถอน)

กำรออกใบอนุญำตให้น ำไม้หวงห้ำมฯ ที่เคยอยู่ในสภำพเป็นสิ่งปลูกสร้ำง หรือเคยอยู่ในสภำพเครื่องใช้ฯ เคลื่อนย้ำยออกนอกเขตจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหำนคร (กรณีท ำกำรรื้อถอนแล้ว)