โครงสร้างบุคลากร


นายกฤตย์โรจน์ เฉลิมเกียรติ
ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้

นายสราวุธ ไชยยงยศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายเมทนี สีมันตร
หัวหน้าฝ่ายด่านป่าไม้
นายรณฤทธิ์ ชุ่มขุนทด
หัวหน้าฝ่ายรับรองไม้