แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการด้านการอนุญาต กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)