แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 25 มกราคม 2559


ออกตรวจ แนะนำการปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในใบอนุญาตแก่ผู้แทนจัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์

นายประยูร  สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้ออกตรวจ แนะนำการปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในใบอนุญาตแก่ผู้แทนจัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ของผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาเพื่อจำหน่ายในท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจ […]