ดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ การปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในใบอนุญาตแก่ผู้แทนจัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์


นายประยูร  สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้ออกไปดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ การปฏิบัติตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในใบอนุญาตแก่ผู้แทนจัดจำหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ ของบริษัทฯผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์มาเพื่อจำหน่ายในท้องที่ จังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2559