บรรยายความรู้ในงานการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันรักษาป่าภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ให้บรรยายความรู้ในงานการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันรักษาป่าภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมไอเฟล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558

IMG_4347