แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 7 เมษายน 2558


บรรยายความรู้ในงานการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันรักษาป่าภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ให้บรรยายความรู้ในงานการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันรักษาป่าภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ โรงแรมไอเฟล แอ […]


แจกเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ ออกบูธแจกเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์แก่ผู้ร่วมงาน ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B