นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์และคณะ ได้ร่วมกันออกไปชี้แจงแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมไม้และตรวจสอบด้านการอนุญาตตาม พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545


เมื่อวัน 31 สิงหาคม 2557 นายประยูร  สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์และคณะ ได้ร่วมกันออกไปชี้แจงแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมไม้และตรวจสอบด้านการอนุญาตตาม พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและหน่วยป้องกันรักษาในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่ภาคเหนือและอีสาน ประมาณ 300 คน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านป้องกัน ปราบปรามของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก