แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 9 กันยายน 2557


นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์และคณะ ได้ร่วมกันออกไปชี้แจงแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมไม้และตรวจสอบด้านการอนุญาตตาม พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

เมื่อวัน 31 สิงหาคม 2557 นายประยูร  สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์และคณะ ได้ร่วมกันออกไปชี้แจงแนะนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมไม้และตรวจสอบด้านการอนุญาตตาม พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและหน่วยป้องกันรักษาในสังกัดสำนักจัด […]