แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 สิงหาคม 2557


นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบการรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อ 20 สิงหาคม 2557 นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดบึงกาฬประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึ […]