แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 13 สิงหาคม 2557


นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ ผู้แทนสำนักการอนุญาตได้เดินทางไปประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ตามพ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  ผู้แทนสำนักการอนุญาตได้เดินทางไปประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบเลื่อยโซ่ยนต์ตามพ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 แก่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)