แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 กรกฎาคม 2557


บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

นายประยูร สิริสม ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ตลอดจนหลักเกณฑ์การตรวจสอบตามเงื่อนไขการอนุญาต แก่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7  สาขาอุบลราชธานี