เกี่ยวกับหน่วยงาน


“เลื่อยโซ่ยนต์ ” เป็นเครื่องมือสําหรับตัดไม้และแปรรูปไม้ที่ มีประสิทธิภาพสูง อันส่ง ผลกระทบต่อ
ปัญหาการตัดไม้ ทําลายป่าและการป้องกันรักษาป่า ตามนโยบาย ของ รัฐบาลมาตลอด
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ .ศ. ๒๕๔๕ จึง เป็นกรอบแนวทางหรือมาตรการทาง กฎหมายใน
การควบคุมการมี การใช้เลื่อยโซ่ยนต์ของประชาชน และ ผู้ประกอบกิจการ ที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตที่ทางราชการกําหนดภายใต้กรอบอํานาจ
แห่งกฎหมายเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่จําเป็นต้องมีต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ปร ะกอบอาชีพ
หรือประกอบกิจการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างถูกต้อง กรมป่าไม้ โดยสํานักการ อนุญาตจึงได้จัดทําหนังสือแนวทางปฏิบัติ
งานของผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะ
เลื่อยโซ่ยนต์ที่ต้องขอรับใบอนุญาต รวมทั้ง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้มี ผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์การเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น การขอ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ ระบุไว้ในใบอนุญาต การนําหรือให้ผู้อื่นนํา
เลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว การซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ
สินจ้าง และการรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ ตามที่กฎหมาย บัญญัติ อันจะช่วยให้ ผู้รับอนุญาต ได้ศึกษา
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับอนุญาตเองและแก่ทางราชการ