หน่วยงานภายใน


1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

2) ฝ่ายอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ

3) ฝ่ายอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคกลาง

4) ฝ่ายอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5) ฝ่ายอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์ภาคใต้