ภาระหน้าที่


1. ตรวจสอบออกใบรับรองและออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์และทำเครื่องหมายเลื่อยโซ่ยนต์

2. ตรวจสอบออกใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์และทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์

3. ตรวจสอบใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์และทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์

4. ตรวจสอบใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น

5. ตรวจสอบออกใบแทน ใบอนุญาตต่าง ๆ ตามพ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

6. ตรวจสอบออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

7. ตรวจสอบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์

8. ตรวจสอบออกหนังสืออนุญาตให้นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว

9. ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ของนายทะเบียนท้องที่จังหวัด

10. ตรวจสอบจัดทำทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์และดำเนินการกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือศาลสั่งริบ