บุคลากร


นางชุติกาญจน์  สรรเสริญ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนิศาภัทร์ โต่นวุธ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคเหนือ
นางมารศรี แก้วปราณี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคกลาง
นายธนกาญจน์  ศรีสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคอีสาน
นายเอกธัช วรนิธิภัค
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ภาคใต้