คู่มือประชาชน


คู่มือประชาชนส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

>> การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร
>> การขอรับใบอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

>> การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่กรุงเทพมหานคร

>> การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง ในท้องที่กรุงเทพมหานคร
>> การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่กรุงเทพมหานคร
>> การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่กรุงเทพมหานคร
>> การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ในท้องที่กรุงเทพมหานคร