ข้อมูลข่าวสารของราชการของส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์


1.การจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนอนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

2.การให้บริการประชาชน

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการให้บริการ

3.การบริหารงานของหน่วยงาน

4.การบริหารงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

5.การบริหารงานบุคคล

6.การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558