ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 พรบ

 

   พระราชบัญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

กฎกระทรวง

 

   กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

   กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2551

   กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2555

   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

   กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

ประกาศ

 

   ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

   ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

ระเบียบ

 

   ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศาลสั่งริบ

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

หนังสือสั่งการ

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

มติ/ครม.