แบบฟอร์มต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:%M
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   บันทึกขออนุมัติไปราชการ
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ฟอร์มใบเบิกการศึกษาบุตร
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ฟอร์มข้อตกลงในการทำงาน
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ฟอร์มข้อตกลงจ้างเหมา
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ฟอร์มหนังสือใบมอบฉันทะ
ดาวน์โหลดที่นี่ :>>   ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

 
164 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100