วิสัยทัศน์ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

alt

           
เป็นศูนย์กลางแผนที่และข้อมูลป่าไม้
เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างยั่งยืน
   พันธกิจ alt   

 

  • จัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้
  • กำหนดเขตที่ดินป่าไม้
  • จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินและป่าไม้
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
 
alt
การอนุรักษ์ พัฒนาระบบศักยภาพและการจัดการการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุล บูรณาการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

เป้าประสงค์
 
alt
มีระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่มาตรฐาน
สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
 


แผนผังยุทธศาสตร์
 

นายอัจฉริยะ  ลายประวัติ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้