anuchit


ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชของสำนักการอนุญาต) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักเศรษฐกิจกา […]