ไม้ท่อน


ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549

ข้อ 3.1 ไม้ยางพารา อนุญาตให้ส่งออกไม่จำกัดปริมาณ โดยให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร  พร้อมแสดงสำเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเสนอราคาสินค้าล่วงหน้าหรือหลักฐานทางการค้าอื่นใดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายสินค้าดังกล่าว

โดยผู้ที่จะส่งออกสามารถยื่นคำขอได้ที่กระทรวงพาณิชย์ได้เลย  ไม่ต้องผ่านกรมป่าไม้       เว้นแต่ประเทศปลายทางต้องการใบรับรองไม้