ส่วนมาตรฐานการป่าไม้


นายจุติเทพ โพธิปักษ์

(นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ)
รักษาการผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้

  • ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สต็อกไม้ เพื่อสนับสนุนรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (Roo) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก
    • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมจัดทำมาตรฐานรับรองการป่าไม้เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล
    • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)
    • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ