ส่วนมาตรฐานการป่าไม้

นางอุฑารัตน์ ศุขสุขเมฆ
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้
 • ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  • ศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางด้านการค้าสินค้าไม้ และการลงทุนภาคการป่าไม้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและท่าที่ในการเจรจาความตกลงการค้าสินค้าไม้และการลงทุนภาคการป่าไม้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคป่าไม้ระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการค้าเสรีข้อตกลงระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
  • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความเท่าเทียมของมาตรฐานและกฏระเบียบเพื่อสนับสนุนการทำความตกลงความเท่าเทียมของมาตรการทางการค้ากับประเทศผู้ค้า รวมทั้งการประสานความร่วมมือและเจรจาทำความตกลงด้านการรับรองมาตรฐานการป่าไม้
  • กำหนดปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานกฏหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และของป่าให้รองรับมาตรฐานกฏกติกาทางการค้าระหว่างประเทศ
  • ดำเนินการควบคุม กำกับและติดตามให้ดำเนินการมาตรฐานสินค้าไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และของป่า
  • ปฏิบัติงานร่วมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย