สำนักเลขานุการไทยอียูเฟลกที(TEFSO)

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (TEFSO)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 กรมป่าไม้ได้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงานด้าน FLEGT และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่ง ที่ 187/2554 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการ FLEGT ระดับชาติ มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เป็นทีมเจรจาฝ่ายไทย ต่อมาปลายปี 2556 กรมป่าไม้ได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที (Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FLEGT ในประเทศไทย

เว็ปไซด์ของ สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที(TEFSO) http://tefso.org/