ระเบียบกรมป่าไม้


กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า 2561

กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561

กฎกระทรวงการขอและการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2561

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง แบบใบสำคัญ แบบใบอนุญาตและแบบต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า หรือใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกำกับของป่าจากสวนป่า พ.ศ. 2562

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 160/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 2. มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก
 3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
 4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
 5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
 6. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
 7. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
 8. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
 9. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ
 10. มติ ครม. เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 11. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชันและไม้กระพี้เขาควายและสิ่งประดิษฐ์ของไม้พยูง เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

คำสั่งกรมป่าไม้

 1. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3395/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตเป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
 2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3565/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
 3. คำสั่งจัดตั้งสำนักรับรองการป่าไม้  
 4. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 68/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
 5. คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1554/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้พิจาณาลงนามในหนังสือรับรองแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552