ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2563
 2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 3. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 4. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ-สังคม-และสิ่งแวดล้อม-ระยะที่-2-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-256
 5. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรร
 6. รายงานการประชุมหารือเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
 7. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1/2562
 8. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 6/2562
 9. แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสภาพยุโรป (EU)
 10. รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ระหว่าง ประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรลีย (Country Specific Guideline: CSG) และสรุปการประชุม หารือเนื่อง ในโอกาสที่ผู้แทนสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้
 11. เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้(TLAS) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563