ชิ้นไม้สับ


การยื่นเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองไม้ (ชิ้นไม้สับ) นั้น ใช้เอกสารเหมือนกับการขอหนังสือรับรองไม้ท่อน คือ

– สำเนาใบสั่งสินค้า Invoice

– ภาพถ่ายสินค้าไม้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับมอบอำนาจมาดำเนินการแทน)

– กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

– เอกสารกรรมสิทธิ์หริอสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ

– เอกสารที่แสดงการได้มาของไม้ในกรณี รับซื้อไม้มา (สัญญาซื้อขาย)

แต่เพิ่มเติมตามประเภทไม้ชิ้นไม้สับ 2 กรณี คือ

  • กรณี ผู้ขอเป็นเจ้าของกิจการแปรรูปไม้

– สำเนา

  1. ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อแปรรูปไม้ยางพารา+13ชนิด
  2. บัญชีสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปของโรงงานแปรรูปไม้
  3. หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป
  • กรณี ผู้ขอซื้อมาจากโรงงานแปรรูปไม้ (ขอเอกสารจากโรงงาน)

– สำเนา

  1. ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อแปรรูปไม้ยางพารา+13ชนิด
  2. บัญชีสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปของโรงงานแปรรูปไม้
  3. สัญญาซื้อขาย
  4. บัญชีสถิติไม้ท่อนและไม้แปรรูปของโรงงานแปรรูปไม้