คำรับรองสำนัก


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๖๐
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๙
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๘
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๗
คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๖


ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๙ เดือน)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน)
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๐ เดือน)
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน)
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)
รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)