คำรับรองสำนัก


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๖๐

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๙

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๘

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๗

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๖


ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๙ เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๐ เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน)

การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๙ เดือน)

รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)