คำรับรองสำนักคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลางคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๖๐


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๙


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๘


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๗


คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ปี ๒๕๕๖


ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๙ เดือน)


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๑๒ เดือน)


ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๐ เดือน)


รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๒ เดือน)


การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)