ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อรถโ ดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกส ูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยน ต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คั น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง.pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราซื้อระบบต ู้สาขาโทรศัพท์ภายในกรมป่าไม้ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 14 ก.พ. 63.pdf

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร รและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงลิฟต์ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง

ราคากลางปรับปรุงลิฟต์.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงา น จำนวน 37 รายก … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนัก งาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง