ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อโครงการจัด หาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำง านตามภารกิจของกรมป่าไม้ จำนวน 6 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปร ับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบต ั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง

05112563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านวิชาการป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2 พ.ย 63 – 30 ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและ สารสนเทศ)

sls.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินการ เพื่อปฏิบัติงานด ้านวิชาการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (8 ต ุลาคม – 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนั กแผนงานและสารสนเทศ)

slks.pdf