ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ระยะเวลาโหลดเอกสาร ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง NSW เพื่อรองรับการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ระยะเวลาโหลดเอกสาร ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรับเงินกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง NSW เพื่อรองรับการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 – 15 เมษายน 2563 (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศเชิญชวน รถ ATV (8 เม.ย. 63).pdf รายละเอียดคุณลักษ … Read more ประกาศประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 – 15 เมษายน 2563 (สำนักบริหารกลาง)

ร่างประกาซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซ ื้อรถเครน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักบริหารกลาง

63017117550_1_202041141919178.pdf ร่างประกาศกรมป่าไม้an … Read more ร่างประกาซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซ ื้อรถเครน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักบริหารกลาง